Visual Identity

|

Hospitality

Hyatt Andaz

|

2016

Localizing a Global Hotel Brand